Search form

Nkwɔ Rom 2:4

4Kɛ chi bɛ ɔ̌sɔ̀t bɛyǎ bɛrɨ̌ntɨ ɛbhɛn Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ, nɛ nɛghɔ́ anɛ yi ághɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́kʉ̀ mbɔ bɛ apú ghɔ, nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́ ɛyi mbɔ ɛráká ndak? Ɔ́bhɨ́kɨ́ ghɔ bɛ ntí anɛ Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ bɛrɨ̌ntɨ chi bɛkwak bhɛsɛ sɛntɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛsɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index