Search form

Nkwɔ Rom 2:5

5Kɛ ɛ̌ti ɔ́gwɔ̀t ntɨ ɛnɛ amɛm ɔkɛ ka bɛ́tɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛ, ɔ̌kʉ̀ bɛběntɨ Mandɛm nɛ wɔ mɛnja mɛndɔk nɔkɔ chi ambɨ. Nɛ chɔŋ mɛ́mfú kpoŋoroŋ ndǔ nywɔp ɛnɛn Mandɛm átɔ̀ŋ bɛběntɨ ɛbhi, antáŋ bo ɛnyu ɛnɛ ɛchi chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index