Search form

Nkwɔ Rom 2:7

7Bo abhɛn bákɛ̀m ɛkɨ́kɨ́ ndǔ bɛrɨ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀, báfyɛ̀ bɛtaŋ bɛkʉ bɛ Mandɛm anchyɛ bhɔ kɛnɛ́m nɛ kɛnókó nɛ nɛpɛ́m ɛnɛn mmu ápú gu. Mandɛm ǎchyɛ̀ bhɔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index