Search form

Nkwɔ Rom 2:8

8Kɛ bo abhɛn babhɨkɨ bhɔŋ mpok nɛ batɨ ndu báyɨ̀ŋɨ chi mmʉɛt ɛyap, nɛ bápu koŋo tɛtɛp ndu nɛpɛ́m ɛnap kɛ bákoŋo chi bɛbʉ́, chɔŋ Mandɛm antɔŋ bɔ bɛběntɨ ɛbhi, anchyɛ bhɔ ntɛmsi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index