Search form

Nkwɔ Rom 2:9

9Chɔŋ Mandɛm ankʉ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ bɛbʉ́ ámbák ndǔ bɛyǎ ɛkwɛt nɛ angók bɛyǎ bɛbe. Ákʉ̀ nɔ bɛbho nɛ bo Israɛl nɛ bɛghaka amʉɛt bo abhɛn bapu bo Israɛl nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index