Search form

Nkwɔ Rom 3:1

1Bɛbhak mmu Israɛl ǎkʉ̀ mmu ánchá bo abhɛn bapu bo Israɛl kɛ? Nɛ nsyɛ́p ǎkwak mmu ndǔ ntɨkɨ mbi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index