Search form

Nkwɔ Rom 3:10

10Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ,

“Yɛ̌ mmu apu chak bɛsí Mandɛm,

yɛ amɔt apu,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index