Search form

Nkwɔ Rom 3:12

12Mankɛm bátɨknsɛm ntá Mandɛm,

bɔ mankɛm barɔp bǒ bɛkwɛnɛ,

yɛ̌ amɔt apú kʉ bɛrɨ,

wáwák! Yɛ̌ amɔt apu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index