Search form

Nkwɔ Rom 3:14

14“Ɛyak nɛ bɛbɛ́ptí bɛyɔŋ

kɛ bɛ́fù bɔ anyu mpoknkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index