Search form

Nkwɔ Rom 3:16

16Yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ bɔ bárɔ́ŋɔ́,

bátwɔ̀ chi nɛ mɛnɛmɛ nɛ nɛdǐ kɛbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index