Search form

Nkwɔ Rom 3:17

17Bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛkʉ bo mámbɔ́ŋ kpák

nɛ batɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index