Search form

Nkwɔ Rom 3:19

19Sɛ́rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm bɛkáti ɛbhé Moses bɛ́yɨ̀ŋɨ chi bo abhɛn Mandɛm achyɛ bhɔ ɛbhé ɛyɔ. Ɛ́yɔ ɛ́chòk manyu bo abhɛn báyàŋ bɛtaŋa mmʉɛt bɛ bapu bo bɛbʉ́. Yɛ̌ntɨkɨ mmu abhɔŋ bɛte bɛsí Mandɛm ndǔ manyé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index