Search form

Nkwɔ Rom 3:2

2Mɛnkɛm bɛ́kwàk ndǔ bɛyǎ babhi. Ɛnyɨŋɨ́ mbɨ ɛnɛ ɛkwak mmu anɛ achi mmu Israɛl chi bɛ Mandɛm afyɛ́ ɛyɔŋ ɛyi amɔ ayap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index