Search form

Nkwɔ Rom 3:20

20Ɛ́bhàk ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ, yɛ̌ mmu apu kway bɛbhak chak bɛsí Mandɛm nɛ ntɨ bɛ ǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛbhé ɛ́yàŋ yi ankʉ. Ɛbhé ɛ́kʉ̀ mmu andɨŋɨ bɛ yi achi mmu bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index