Search form

Nkwɔ Rom 3:21

Ɛnyǔ Mandɛm ákʉ̀ bo mámbák chak bɛsí bhi

21Nɛ́nɛ, Mandɛm ákʉ́ bo mandɨŋɨ kpoŋoroŋ ɛnyǔ mmu ákway bɛbhak chak bɛsí bhi. Ɛyɔ ɛbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ ɛbhé yɛ̌ndu bɛbhé Moses nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mɛnáŋ báté ntísiɛ ɛnyǔ Mandɛm ákʉ̀ bo mámbák chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index