Search form

Nkwɔ Rom 3:22

22Mandɛm ǎkʉ̀ bo mámbák chak mpok babhɔŋɔ nɛka nɛ Yesu Kristo. Ǎkʉ̀ nɔ nɛ yɛ agha anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu Kristo. Mandɛm apu tɔŋ kɛ́rɨ́ŋámík.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index