Search form

Nkwɔ Rom 3:23

23Yɛ̌ntɨkɨ mmu ákʉ́ bɛbʉ́ nɛ abhɨ́kɨ́ pɛrɛ ghaka ndǔ nte anɛ Mandɛm ághókó nyaka yi ambak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index