Search form

Nkwɔ Rom 3:24

24Kɛ nɛ́nɛ, Mandɛm átɔ̀ŋ bo bɛrɨ̌ndu ɛbhi ndu ákʉ̀ mámbák chak bɛsí bhi. Ɛyɔ chi akap Mandɛm nɛ ǎfʉ̀ɛt chi ntá Yesu Kristo bɛkʉ nɔ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́ ndu bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index