Search form

Nkwɔ Rom 3:25

25Mandɛm achyɛ́ nyaka Yesu mbɔ akap, bɛ ɛ̌ti manoŋ mi amɛn árɔ́ŋɔ́ amɨk, Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ bo abhɛn mánóko Yesu. Mandɛm ǎkʉ̀ nɔ bɛtɔŋ bɛ yi achi chak. Ɛ̌ti ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́ ɛyi, asó nyaka bɛbʉ́ ɛbhɛn bo bákʉ́. Ǎghɔ̀ nyaka bɛbʉ́ ɛbhɛn bo bákʉ́ ndu mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm mbɔ bɛ apu ghɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index