Search form

Nkwɔ Rom 3:26

26Kɛ nɛ́nɛ, ǎtɔ́ŋ bo bɛ yi achi chak nɛ ǎkʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ abhɔŋ nɛka nɛ Yesu ambak chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index