Search form

Nkwɔ Rom 3:27

27Ndu ɛchi yɛ̌ nɔ, yi ɛ́kway bɛkʉ sɛ́mpányu? Yɛ̌nyɨŋ! Nɛ ntí achi bɛ yi? Chi bɛ sɛ́kʉ̀ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ kɛ? Wáwák! Chi bɛ sɛ́noko.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index