Search form

Nkwɔ Rom 3:28

28Sɛ́ghɔ̀ yɛ bɛ Mandɛm ǎsɔt bɛ mmu achi chak chi mbák abhɔŋ nɛka nɛ Yesu. Ɛyɔ ɛbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu ákʉ̀ bɛkoŋo ɛbhé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index