Search form

Nkwɔ Rom 3:29

29Mandɛm achi Mandɛm chi ndiɛrɛ ntá bo Israɛl? Apu Mandɛm bo abhɛn bápú bo Israɛl? Achi Mandɛm bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index