Search form

Nkwɔ Rom 3:3

3Kɛ mbɔk yap bábhɨ́kɨ́ kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ báfyɛ nyaka bariɛp nɛ Mandɛm bɛ babhɔŋ bɛkʉ chi bɛ Mandɛm apu pɛrɛ bhʉrɛ bariɛp ami kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index