Search form

Nkwɔ Rom 3:31

31Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ sɛ́nsɔt bɛ ɛbhé ɛpu yɛ̌nyɨŋ kɛ? Wáwák! Mbák sɛ́mbɔ́ŋ nɛka nɛ Yesu, sɛ́kɛ̀m bɛbhé sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index