Search form

Nkwɔ Rom 3:4

4Wáwák! Yɛ̌ndu yɛ̌ntɨkɨ mmu achi nsěnse, Mandɛm ákʉ̀ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́. Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti yi bɛ,

“Ɔ̌tɔ̀ŋ kpoŋoroŋ ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ

ɛnɛ ɔ́rɛ̀m bɛ ɔchí chak,

nɛ mpok bákpɔt manyé yɛ,

bɛkwɛ́nɛ́ bɛpu bhak nɛ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index