Search form

Nkwɔ Rom 3:5

5Kɛ mbák bɛbʉ́ ɛbhɛn sɛ́kʉ̀ bɛ́kʉ̀ bo mangɔ kpoŋoroŋ bɛ Mandɛm achi chak, chɔŋ sɛ́ngati bhɔ bɛ Mandɛm apu chak ndu bɛ́bentɨ anchyɛ bhɛsɛ ntɛmsi? [Nchí rɛm nɔ chi nɛ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn bakwǎŋwaŋ.]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index