Search form

Nkwɔ Rom 3:8

8Ndaká yí bǎpú rɛm bɛ, “Sɛ́ndɔk ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́ bɛ Mandɛm antɔŋ bhɛsɛ bɛrɨ,” mbɔ ɛnyǔ mbɔk bo báchɔ̀ŋti manyɛ́n ayɛsɛ bɛ sɛ́rɛ̀m ɛnyu yɔ. Chɔŋ mámbɔŋ ntɛmsi anɛ akway nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index