Search form

Nkwɔ Rom 3:9

Yɛ̌ mmu apu chak bɛsí Mandɛm

9Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi? Bɛ́ nté ayɛsɛ bo Israɛl acha anɛ bo bachak kɛ? Wáwák! Nnáŋ ntɔŋ bɛ bɛbʉ́ bɛbhɔŋ bɛtaŋ amfay bo mankɛm, yɛ̌ chi bo Israɛl nɛ yɛ̌ chi abhɛn bapu bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index