Search form

Nkwɔ Rom 4

Mandɛm ákʉ́ Ábraham ambak chak bɛsí bhi

1Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi ɛ̌ti Ábraham mmu achí chi-mbɨ ywɛsɛ? 2Mbɔ Ábraham achi nyaka chak bɛsí Mandɛm ɛ̌ti bɛrɨ́tí bɛtɨk ɛbhɛn yi ákʉ́, mbʉ ntí achi anɛ yi ápanyu. Kɛ ápu kway nyaka bɛkʉ nɔ bɛsí Mandɛm. 3Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Mpok Ábraham abhɔ̌ŋ nɛka nɛ Mandɛm, Mandɛm asɔt bɛ yi achi chak bɛsí bhi.” 4Nkáp anɛ báchyɛ̀ mmu ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn yi ákʉ́ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛbhɔŋ ɛ̌ti bɛtɨk ɛbhɔ. Nkáp wu puyɛ̌ akap. 5Kɛ mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ fyɛ ntí chi ndǔ bɛtɨk kɛ abhɔ̌ŋ nɛka nɛ Mandɛm mmu ákʉ̀ bɛ́ bǒ bɛbʉ́ mambak chak, chɔŋ ansɔt yi bɛ achi chak ɛ̌ti nɛka ɛnɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ nɛ yi. 6Nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ̌ Debhít arɛmɛ nyaka bɛ áfɔ́k áchí nɛ mmǔ anɛ Mandɛm ásɔ́rɛ́ bɛ achi chak, yɛ̌ndu abhɨkɨ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ ɛkʉ bɛ Mandɛm anchyɛ yi áfɔ́k wu.

7“Ɛ́rɨ ɛcha ntá bo abhɛn Mandɛm

áfóŋórí ɛpɨŋ ɛyap ɛnɛ bápú bhʉɛrɛ bɛbhé,

antɛsɛ bɛbʉ́ ɛbhap nkwɔ,

8Ɛ́rɨ ɛcha ntá mmu anɛ Acha

ápú sɔt bɛ abhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ ɛ̌ti bɛbʉ́ bhi.”

9Áfɔ́k wu achí yɛ chi ntá bo abhɛn básiɛ̀p bhɔ, kɛ ntá bo abhɛn bapu syɛp bhɔ nkwɔ? Sɛ́rɛ̀m mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Mandɛm asɔt nyaka bɛ Ábraham achi chak bɛsí bhi mpok yi ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ yi.” 10Mpok Mandɛm ásɔ́rɛ́ Ábraham bɛ achi chak, mánaŋ basyɛp nyaka yi kɛ? Chi mpok bábhɨ́kɨ́ re syɛp yi, puyɛ̌ mpok manaŋ basyɛphɛ yi. 11Nsyɛ́p anɛ básiɛ́bhɛ́ Abraham kɛ achi nyaka ɛrɨŋ ɛnɛ Mandɛm afyɛ́ yi amʉɛt bɛtɔŋ bɛ yi abhɔŋ nɛka nɛ yi tɛ mpok anɛ bábhɨ́kɨ́ re syɛp yi. Mandɛm ákʉ́ nyaka nɔ bɛ Ábraham ambak chi-mbɨ ntá bo mankɛm abhɛn mánóko Mandɛm mpok bábhɨ́kɨ́ re syɛp bhɔ, nɛ nta abhɛn nɛka ɛnap nɛ Mandɛm nɛ́kʉ́ yi ásɔ́rɛ́ bɛ bɔ bachi chak bɛsí bhi. 12Abraham achi nkwɔ chi-mbɨ ntá bǒ abhɛn basyɛp bhɔ mbák bákòŋo bayarɛ́kak yi ndu babhɔŋɔ nɛka nɛ Mandɛm, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yi áchi nyaka yɛ̌ chi ndu mpok anɛ babhɨkɨ re syɛp yi.

Bariɛp Mandɛm achi nta bo abhɛn bábhɔŋ nɛka nɛ yi

13Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ chɔŋ Ábraham nɛ bɛbhárɛ́bhɔ bhi mányiɛ mmɨk. Ɛpú nyaka chi ɛ̌ti Ábraham abhʉrɛ bɛbhé. Bɛfʉɛt ndǔ nɛka Ábraham kɛ Mandɛm ásɔ́rɛ́ yi bɛ achi chak. 14Mbɔ bo abhɛn bábhʉ̀rɛ bɛbhé kɛ babhɔ̌ŋ nyaka mɛnyiɛ mmɨk mbʉ nɛka ɛnɛka nɛ Mandɛm nɛchi chi ndɛ́ndɛm, nɛ mbʉ bariɛp ami nkwɔ abhɨkɨ bhɔŋ ntí. 15Ɛbhé ɛ́twɔ̀ nɛ ntɛmsi Mandɛm ntá bo ndu bápú bhʉɛrɛ yɔ, kɛ nɛbhʉɛt anɛ ɛbhé ɛpú, mmu apu kway bɛkwɛn ɛbhé.

16Ɛ̌tiyɔ kɛ ɛchi bɛ bariɛp Mandɛm achi chi ntá bo abhɛn babhɔŋɔ nɛka nɛ yi, bɛtɔŋ bɛ chi ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi kɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi afyɛ́ bariɛp bɛkʉ ntá yɛ̌ntɨkɨ ɛbhárɛ́mɔ Ábraham. Bariɛp ami apú chi ndiɛrɛ ntá bo abhɛn bákòŋo bɛbhé, kɛ ntá bo bachak mankɛm nkwɔ abhɛn babhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm mbɔ Ábraham, tɛ̌ndu bɛsɛ mankɛm sɛchi bɛbhárɛ́bhɔ bhi. 17Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Nkʉ wɔ ɔ́mbák chi ntá bo bɛyǎ bɛtɔk. Yi achi bɛsí Mandɛm mmu yi ánókó, Mandɛm mmu ákʉ̀ bawú mámpɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Yí ǎchyɛ ɛyɔŋ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́pú ɛmbak, ɛ́mbak.” 18Ábraham arɔŋ nyaka ambɨ mɛnoko bariɛp Mandɛm. Are noŋ ambaka nɔkɔ ntɨ yɛ̌ndu ɛ́be nyaka mmʉɛt mɛnoko bɛ bariɛp Mandɛm abhɔŋ bɛfu tɛtɛp. Ɛ̌ti yɔ, achí chi ntá bo bɛyǎ bɛtɔk bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm aghati yi bɛ, “Chɔŋ bɛbhárɛ́bhɔ bhɛ mánja máncha.” 19Ábraham anaŋ aghaka nyaka mbɔ mamiɛ́ bɛsa bɛtay (100) nɛ arɔbhɛ sɔt mmʉɛt chi mbɔ ngú, nɛ árɨ́ŋɨ́ bɛ ngɔrɛ́ ywi Sará achi nkongɔrɛ́. Yɛ̌ nɔ, ate kpirí ndǔ nɛka ɛni nɛ Mandɛm, anoŋ nɔkɔ bɛ Mandɛm ankʉ mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́. 20Arɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ bariɛp Mandɛm abhɔŋ bɛfu tɛtɛp. Yi kɛmakati yɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ́mɛ́, kɛ abhɔ́ŋ nɛka nɛ Mandɛm andɔk nɔkɔ chi ambɨ nɛ anchyɛ nɔkɔ yi kɛnókó. 21Arɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ Mandɛm abhɔŋ bɛtaŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi afyɛ́ bariɛp bɛkʉ. 22Nɛ bɛfʉɛt ndǔ nɛka ɛni, “Mandɛm asɔt bɛ Ábraham achi chak bɛsí bhi.” 23Ɛnyɨŋ ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ bɛ Mandɛm asɔt yi bɛ achi chak bɛsí bhi ɛbhɨkɨ yɨŋɨ nyaka chi yi aywǐntí. 24Ɛchi nyaka ɛ̌ti yɛsɛ nkwɔ ndu sɛ́nókó Mandɛm mmu ákʉ́ nyaka Yesu Acha ywɛsɛ apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 25Yi, Yesu, kɛ Mandɛm arɔ bɛ angu ɛ̌ti bɛbʉ́ ɛbhɛsɛ, akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndu bɛkʉ bɛsɛ sɛ́mbak chak bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index