Search form

Nkwɔ Rom 4:1

Mandɛm ákʉ́ Ábraham ambak chak bɛsí bhi

1Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi ɛ̌ti Ábraham mmu achí chi-mbɨ ywɛsɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index