Search form

Nkwɔ Rom 4:11

11Nsyɛ́p anɛ básiɛ́bhɛ́ Abraham kɛ achi nyaka ɛrɨŋ ɛnɛ Mandɛm afyɛ́ yi amʉɛt bɛtɔŋ bɛ yi abhɔŋ nɛka nɛ yi tɛ mpok anɛ bábhɨ́kɨ́ re syɛp yi. Mandɛm ákʉ́ nyaka nɔ bɛ Ábraham ambak chi-mbɨ ntá bo mankɛm abhɛn mánóko Mandɛm mpok bábhɨ́kɨ́ re syɛp bhɔ, nɛ nta abhɛn nɛka ɛnap nɛ Mandɛm nɛ́kʉ́ yi ásɔ́rɛ́ bɛ bɔ bachi chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index