Search form

Nkwɔ Rom 4:12

12Abraham achi nkwɔ chi-mbɨ ntá bǒ abhɛn basyɛp bhɔ mbák bákòŋo bayarɛ́kak yi ndu babhɔŋɔ nɛka nɛ Mandɛm, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yi áchi nyaka yɛ̌ chi ndu mpok anɛ babhɨkɨ re syɛp yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index