Search form

Nkwɔ Rom 4:13

Bariɛp Mandɛm achi nta bo abhɛn bábhɔŋ nɛka nɛ yi

13Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ chɔŋ Ábraham nɛ bɛbhárɛ́bhɔ bhi mányiɛ mmɨk. Ɛpú nyaka chi ɛ̌ti Ábraham abhʉrɛ bɛbhé. Bɛfʉɛt ndǔ nɛka Ábraham kɛ Mandɛm ásɔ́rɛ́ yi bɛ achi chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index