Search form

Nkwɔ Rom 4:14

14Mbɔ bo abhɛn bábhʉ̀rɛ bɛbhé kɛ babhɔ̌ŋ nyaka mɛnyiɛ mmɨk mbʉ nɛka ɛnɛka nɛ Mandɛm nɛchi chi ndɛ́ndɛm, nɛ mbʉ bariɛp ami nkwɔ abhɨkɨ bhɔŋ ntí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index