Search form

Nkwɔ Rom 4:15

15Ɛbhé ɛ́twɔ̀ nɛ ntɛmsi Mandɛm ntá bo ndu bápú bhʉɛrɛ yɔ, kɛ nɛbhʉɛt anɛ ɛbhé ɛpú, mmu apu kway bɛkwɛn ɛbhé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index