Search form

Nkwɔ Rom 4:16

16Ɛ̌tiyɔ kɛ ɛchi bɛ bariɛp Mandɛm achi chi ntá bo abhɛn babhɔŋɔ nɛka nɛ yi, bɛtɔŋ bɛ chi ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi kɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi afyɛ́ bariɛp bɛkʉ ntá yɛ̌ntɨkɨ ɛbhárɛ́mɔ Ábraham. Bariɛp ami apú chi ndiɛrɛ ntá bo abhɛn bákòŋo bɛbhé, kɛ ntá bo bachak mankɛm nkwɔ abhɛn babhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm mbɔ Ábraham, tɛ̌ndu bɛsɛ mankɛm sɛchi bɛbhárɛ́bhɔ bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index