Search form

Nkwɔ Rom 4:17

17Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Nkʉ wɔ ɔ́mbák chi ntá bo bɛyǎ bɛtɔk. Yi achi bɛsí Mandɛm mmu yi ánókó, Mandɛm mmu ákʉ̀ bawú mámpɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Yí ǎchyɛ ɛyɔŋ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́pú ɛmbak, ɛ́mbak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index