Search form

Nkwɔ Rom 4:18

18Ábraham arɔŋ nyaka ambɨ mɛnoko bariɛp Mandɛm. Are noŋ ambaka nɔkɔ ntɨ yɛ̌ndu ɛ́be nyaka mmʉɛt mɛnoko bɛ bariɛp Mandɛm abhɔŋ bɛfu tɛtɛp. Ɛ̌ti yɔ, achí chi ntá bo bɛyǎ bɛtɔk bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm aghati yi bɛ, “Chɔŋ bɛbhárɛ́bhɔ bhɛ mánja máncha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index