Search form

Nkwɔ Rom 4:19

19Ábraham anaŋ aghaka nyaka mbɔ mamiɛ́ bɛsa bɛtay (100) nɛ arɔbhɛ sɔt mmʉɛt chi mbɔ ngú, nɛ árɨ́ŋɨ́ bɛ ngɔrɛ́ ywi Sará achi nkongɔrɛ́. Yɛ̌ nɔ, ate kpirí ndǔ nɛka ɛni nɛ Mandɛm, anoŋ nɔkɔ bɛ Mandɛm ankʉ mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index