Search form

Nkwɔ Rom 4:2

2Mbɔ Ábraham achi nyaka chak bɛsí Mandɛm ɛ̌ti bɛrɨ́tí bɛtɨk ɛbhɛn yi ákʉ́, mbʉ ntí achi anɛ yi ápanyu. Kɛ ápu kway nyaka bɛkʉ nɔ bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index