Search form

Nkwɔ Rom 4:20

20Arɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ bariɛp Mandɛm abhɔŋ bɛfu tɛtɛp. Yi kɛmakati yɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ́mɛ́, kɛ abhɔ́ŋ nɛka nɛ Mandɛm andɔk nɔkɔ chi ambɨ nɛ anchyɛ nɔkɔ yi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index