Search form

Nkwɔ Rom 4:21

21Arɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ Mandɛm abhɔŋ bɛtaŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi afyɛ́ bariɛp bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index