Search form

Nkwɔ Rom 4:22

22Nɛ bɛfʉɛt ndǔ nɛka ɛni, “Mandɛm asɔt bɛ Ábraham achi chak bɛsí bhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index