Search form

Nkwɔ Rom 4:23

23Ɛnyɨŋ ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ bɛ Mandɛm asɔt yi bɛ achi chak bɛsí bhi ɛbhɨkɨ yɨŋɨ nyaka chi yi aywǐntí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index