Search form

Nkwɔ Rom 4:24

24Ɛchi nyaka ɛ̌ti yɛsɛ nkwɔ ndu sɛ́nókó Mandɛm mmu ákʉ́ nyaka Yesu Acha ywɛsɛ apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index