Search form

Nkwɔ Rom 4:25

25Yi, Yesu, kɛ Mandɛm arɔ bɛ angu ɛ̌ti bɛbʉ́ ɛbhɛsɛ, akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndu bɛkʉ bɛsɛ sɛ́mbak chak bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index