Search form

Nkwɔ Rom 4:3

3Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Mpok Ábraham abhɔ̌ŋ nɛka nɛ Mandɛm, Mandɛm asɔt bɛ yi achi chak bɛsí bhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index