Search form

Nkwɔ Rom 4:4

4Nkáp anɛ báchyɛ̀ mmu ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn yi ákʉ́ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛbhɔŋ ɛ̌ti bɛtɨk ɛbhɔ. Nkáp wu puyɛ̌ akap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index