Search form

Nkwɔ Rom 4:5

5Kɛ mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ fyɛ ntí chi ndǔ bɛtɨk kɛ abhɔ̌ŋ nɛka nɛ Mandɛm mmu ákʉ̀ bɛ́ bǒ bɛbʉ́ mambak chak, chɔŋ ansɔt yi bɛ achi chak ɛ̌ti nɛka ɛnɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index